Училище с лице, училище за личности

Училището днес

Kогато преди повече от 60 години се създава 125 СУ, едва ли някой си е представял днешния облик на училището ни – 1300 ученици от І-и до ХІІ-и клас, училище с доказани традиции в чуждоезиковото обучение и с високи завоевания в обучението по математика. През всички тези години трупахме опит, създавахме традиции, търсихме нови пътища, за да можем днес да кажем, че нашето училище е УЧИЛИЩЕ С ЛИЦЕ, УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИЧНОСТИ!

Училището днес

В последните години, след извършени сериозни ремонтни дейности, материалната база на училището беше изцяло обновена. Създадена беше актова зала, Училищен музей, два нови компютърни кабинети, пет кабинети за целодневното обучение на учениците, модерна математическа лаборатория, напълно реновиран кабинет по природни науки . Ремонтиран беше столът на училището и физкултурният салон. Изцяло бяха подменени дограмата и вратите в цялата сграда и беше поставена топлоизолация на цялата сграда. Навсякъде беше монтирано съвременно осветление. Напълно подменена и цялата отоплителна инсталация в сградата. Всички коридори на сградата са оформени с пана, които демонстрират творчеството на нашите ученици или информация, събрана от тях. Общата стойност на инвестициите за последните пет години е над един милион лева.

Всяка година в училището постъпват повече от 160 първокласници. За тях и за всички ученици в начален етап се грижат 24 учители – начални педагози и 10 възпитатели. Акцент в обучението през този етап, освен усвояването на знания по български език и математика, е изучаването на чужди езици – английски, немски, руски. За нивото на знания и умения на учениците говорят красноречиво резултатите от Националното външно оценяване в ІV клас, които за 125-о СУ всяка година са с 10 пункта над средното за София и над 20 пункта над средното за страната.

В прогимназиален етап – от V до VІІ клас, в училището се обучават над 600 ученици в 24 паралелки. В този етап на обучение акцентът е върху чуждоезиковото обучение и математиката. Всяка година в V клас се формират 2 паралелки със засилено изучаване на математика и 6 паралелки със засилено изучаване на чужди езици. Традиционно, реализацията на седмокласниците ни в профилирани паралелки след VІІ-и клас е 100%.

След VІІ клас училището осъществява прием в профилирани паралелки – профил „Хуманитарен“ и профил „Природоматематически”.

В профил „Хуманитарен“ учебните програми на дисциплините, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способностите и дарованията на учениците в областта на езикознанието, литературата, историята, изкуството. Целта е учениците да се запознаят с възможно най-широк спектър от дисциплини, свързани с хуманитаристиката в първи прогимназиален етап. Осигурени са стажове и практикуми както през учебната година, така и през лятото (БНТ, БНР, археологически разкопки). Учениците подържат интернет радио 125 и издават месечен училищен вестник. Като приоритетно обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове. Чрез предметите лингвистика, археология, световни религии, риторика и изучаването на медии и политика се поставя диференцирано обучение, съчетано с интензивно изучаване на чужд език (английски). Хорариумът на часовете по чужд език гарантира свободно общуване и възможност за обучение в чужбина.

Опознаването на ораторското изкуство и езикова култура повишава и спомага за усъвършенстване на индивидуален стил на говорене и писмена култура, за логичност и аргументираност при общуването.

Профил „Природоматематически” е с профилиращи предмети математика, информационни технологии и изобразително изкуство. Комбинацията от профилиращи предмети съчетава предимствата на паралелки с изучаване на природни науки и визуални изкуства. По този начин продължаваме развитието си като училище с отлична подготовка на учениците по математика като основа както за бъдещата им реализация, така и за успешното им участие в национални и международни състезания. Утвърдилият се вече преподавателски екип, който подготвя отборите ни в прогимназиална степен продължава да работи с тях и в гимназиален етап. Профилиращото обучение по информационни технологии се извършва по допълнителни модули, които се избират съобразно желанията и възможностите на учениците – компютърна графика, компютърни мрежи, създаване и публикуване на Web документи, програмираме в Интернет, предпечатна подготовка, моделиране на процеси и обекти, управление на обекти със специализирани ИТ, разработване на проекти, интегриране на дейности. Преподаватели ще бъдат водещи специалисти от Българска академия на науките – Институт по математика и информатика, Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа и други образователни и IT институции, с които училището поддържа партньорски взаимоотношения. Обучението по другия профилиращ предмет, изобразително изкуство, дава възможност за модулно обучение по визуални средства за комуникация, мултимедийни технологии и продукти, реклама, дизайн, комбинаторика и пространство и други.

През 2017 година 125-о СУ беше обявено от МОН за иновативно училище. С предложението си за внасяне за иновативни елементи по отношение на организация и съдържанието на обучението училището цели изграждане на оптимални условия за формиране на функционална грамотност и устойчива мотивация за успешна реализация у ученици с изявени възможности. Поставената цел е обвързана със стратегията на училището за развиването и утвърждаването му като успешно и ефективно училище. За реализирането ѝ училището е формулирало следните специфични цели:

Оптимизиране на организацията и съдържанието на обучението на изявени ученици в областта на математиката и природните науки.

Създаване на учебна среда за формиране на умения, нагласи и стратегии за креативно и перспективно учене.

Стимулиране на учениците за изява и активности в конкурентна среда в училището и извън него.

Съхраняване и развиване на атрактивни условия за придобиване на интелектулно-стимулиращо научно и технологично познание.

За учебната 2017/2018 година статута на иновативно училище пряко ще повлияе и на обучението в новоприетите специализирани паралелки в пети и осми клас. За профил «Математически», прием след завършен седми клас, това означава наличието на допълнителни часове в осми клас по математика и информатика, както и включването на иновативен предмет „Приложни науки“ с области на компетентност: Теория на числата, Линейно оптимиране, Икономическа математика, Бизнес планиране, Роботика, Дискретно моделиране на научни прототипи, Неевклидови геометрии, Експериментални науки, Лингвистика.

Училището ни винаги е било и е център за качествено образование, за личностно формиране и израстване на учениците. Стремежът ни е да се утвърди като успешно чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението, да е увлекателно и вдъхновяващо място за учениците и учителите. Чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение. Поемаме предизвикателството да прилагаме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите. В този смисъл, една от стратегическите цели на училището е „Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.

Всяка година нашите ученици работят активно, участват в многобройни олимпиади, състезания и конкурси, печелят награди. Особено активни са спортистите ни, които са със завоювани призови места на състезания в района, столицата и страната. Гордеем се с успехите на отборите ни по математика, които от ежегодните международни математически състезания винаги се завръщат с купи и медали. Ние особено държим на извънкласната дейност. Учениците ни имат възможност да се занимават в школи по математика, да упражняват любимите си спортове – тенис, волейбол, баскетбол, футбол, карате, да играят модерни, състезателни и народни танци, да пеят в училищния хор. Самостоятелно и в партньорство, работим активно по проект "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Учениците ни получават качествено обучение, благодарение на активните ни и амбициозни педагози, много от които са с допълнителна професионална квалификация, автори на учебници и публикации в професионалния печат. За обучението и възпитанието на нашите ученици се грижат 88 педагози и 19 души административен и помощен персонал.

Девизът ни "УЧИЛИЩЕ С ЛИЦЕ, УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИЧНОСТИ!" е не просто думи, а извод от успешната реализация на нашите възпитаници в миналото и днес. Това е посланието и към бъдещите ни ученици!

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах